Supermarkt Heerschap B.V.

Wilhelminaplein 3

6097 AT Heel

Kopie o.a. aan: Jumbo Supermarkten, Rijksweg 15 5462 CE Veghel, MetGGZ, Argos, Follow the Money, SPWeert, Landelijke Cliëntenraad en NCTV.

Weert, 23-04-2023

Betreft: klacht over winkelverbod

Beste R. Heerschap, zeer geachte Jumbo-medewerkers,

Geachte meelezers in CC en BCC,

Op 3 maart 2023 heb ik met hevig trillende handen en benen van angst uw dienstdoende leidinggevende in Jumbo Roel Heerschap Collegeplein Weert aangesproken op een onnodige schending van mijn privacy en onveiligheidsgevoel. Ik vroeg om opheldering en begrip. Het gesprek liep al gelijk stroef en ik had het gevoel dat ik me moest gaan verdedigen tegen een probleem dat de Jumbo heeft veroorzaakt. Uit reflex heb ik toen een gering tikje met mijn MetGGZ pas op het voorhoofd van uw medewerker gegeven met de opmerking ‘snap je het dan echt niet’. De agressieve en intimiderende reactie van uw medewerker naar mij die daarop volgde heb beslist niet als gering ervaren. Ik liep snel weg om verdere escalatie te voorkomen. Ik heb nog geroepen dat uw medewerker niet mijn broer is en dat ik jullie een stelletje privacy schenders vind. En heb later aangegeven niet meer in uw winkel te willen komen.

Omdat mijn geringe tikje natuurlijk niet hoort heb ik 15 minuten later via uw Facebookpagina als blijk van broederschap mijn excuses aangeboden en uitleg gegeven. Twee keer. Tot op heden heb ik daarop geen reactie gekregen. Behalve een volstrekt willekeurig winkelverbod voor twee jaar en het verspreiden van informatie over mij aan allerlei mensen en partijen. Bij deze bied ik een klacht in over dit winkelverbod en uw handelswijze. Het is onterecht, het is stigmatiserend – ook voor mede cliënten-, veroordelend en leidt af van waar het over gaat: u gebruikt voor uw diensten aan 5000 psychisch kwetsbare mensen onnodig persoonlijke en bijzondere persoonlijke gegevens. En u onderwerpt die mensen bij klachten vervolgens aan intimidatie en manipulatie en dat noem ik misbruik maken van de situatie.

Ik signaleer een trickle down rechtspraak waarbij de meest kwetsbaren verantwoordelijk gesteld worden voor alle schade. Belangrijke beoordelingsronden worden overgeslagen, alles gebeurt in uw parallelle wereld. Het wijst op een doofpot-procedure. Dat zegt alles over u, niets over mij.

Als u diensten aanbiedt voor kwetsbare mensen, dan neemt u ook bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Inmiddels zeven weken verder hebt u die verantwoordelijkheid nog steeds niet genomen. In tegendeel. Uw unieke handelswijze heeft ertoe geleid dat er onjuiste en stigmatiserende desinformatie in systemen terecht is gekomen en die verspreid u ook. Desinformatie, omdat er een volledige omkering in zit: u maakt een fout, maar u stelt mij verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen.

Samenvattend concludeer ik het volgende: u verspreid stigmatiserende informatie en intimideert kwetsbare klanten. Ik kan me voorstellen dat die andere 4999 kwetsbare mensen het wel uit hun hoofd laten om een klacht in te dienen uit angst voor uw represailles. U lapt werkelijk alle regels van fatsoen aan uw laars en poogt alles af te handelen via informele kanalen zonder mij erbij te betrekken. Daarnaast doet u mij met het scheppen van onzekerheid, aantasten van persoonlijke eer en goede naam en uw beslist niet geringe straffen zondermeer geweld aan. Daarom stel ik u, als reactie op uw verbod, aansprakelijk voor de schade die ik ondervind als gevolg van uw acties.

In mijn communicatie heb ik direct aangegeven dat ik me kwetsbaar voel en waarom. En u gaat er gewoon systematisch en aanhoudend met de botte juridische bijl in. Tot zover broederschap. Tot zover Artikel 1 van de Universele Rechten Van de Mens.

Hoogachtend,

Arjan van den Bosch

Bronnen ter onderbouwing:

Bijlagen:

  1. Het ‘wapen’ waarmee ik uw medewerker heb aangeraakt.
  2. Brief van de Cliëntenraad
  3. Uw Winkelverbod

Bijlage 1: het gekken-pasje met daarop mijn officiële adres en informatie over mijn woon- en gezondheidssituatie. Ik heb overwogen om deze op mijn jas vast te spelden bij wijze van statement omdat uw medewerkers er toch gewoon openlijk mee rondzwaaiden en wapperden. “Oh, hallo collega, ik heb er weer eentje, wat moet ik doen?”

Bijlage 2: Brief Clientenraad

Roermond, 19 april 2023

Beste Arjan,

Je bent behoorlijk in de fout gegaan in de Jumbo Weert lezen we in je brief. Deze bejegening is over de grens die we in het dagdagelijkse verkeer als No-Go beschouwen. Ook wij als cliëntenraad hanteren die grens. Wat er ook voorafgaand gebeurd is, is je reactie fout geweest. Je beseft dat gelukkig ook, vandaar alle pogingen om je excuses aan te bieden.

Fijn, maar sec neemt dat het feit niet weg. En zoals bijna alle organisaties heeft Jumbo een beleid om haar personeel altijd veilig te houden. Als jij je al onveilig hebt gevoeld, hoe was dat dan voor de betreffende medewerker?

Schijnbaar ken je je straf, maar je geeft aan geen brief te hebben ontvangen. Dat is een beetje raar. Ga a.u.b. bij je leiding na of zij een schriftelijk bericht over de consequenties hebben ontvangen. En of ze dat met je willen delen.

Het is nu aan Jumbo of ze wel of niet met jou in gesprek zouden willen gaan.

Je recht daarop, heb je door dat ene moment gewoonweg verspeeld. We lezen in je brief dat je enige regie over de toekomst richting Jumbo wenst te hebben, maar die regie ligt nu toch echt bij Jumbo. Als we je al als slachtoffer zien, ben je slachtoffer van je eigen handelen. We kunnen ons goed voorstellen dat Jumbo je totaal niet als een slachtoffer ziet.

In Panningen wordt al 3 ½ maand met het nieuwe beleid gewerkt en elders inmiddels ook al zo’n zes weken. Jouw moment is helaas uniek. In dat opzicht zegt het iets over jou en niet over het beleid. Beleid waar wij als cliëntenraad achter staan. Wij hebben er 6 december 2022 dan ook mee ingestemd.

Je spreekt over een grijs gebied. Wij ervaren dat niet en snappen die opmerking ook niet helemaal.

Qua pasjes en AVG is in de startfase bij enkele woningen iets misgegaan. Er staan momenteel bij sommige woningen nog teveel gegevens op de kaart. Het is niet de bedoeling dat er met grote letters -MET ggz- op komt te staan, maar met kleinere letters -MET de wijk-. Verder hoeven er geen adresgegevens e.d. op te staan. Naast –met de wijk- en een klein logo volstaat een kostenpost en andere code.

Deze “fout” is, zoals hierboven aangegeven, dus niet bij alle woningen gemaakt. Het wordt momenteel met voorrang opgelost. De kaart, ook deze in de startfase, is niet in strijd met de AVG. Zowel bij Jumbo met ruim 5000 andere GGZ cliënten als bij MET ggz met een AVG functionaris in dienst, is dit gecheckt.

Tot slot:

De cliëntenraad is er voor het algemeen belang van cliënten. Helaas niet voor individuele kwesties. Zeker niet als de oorzaak van een ontstane situatie echt bij jou ligt.

We zouden je met deze individuele kwestie kunnen doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris. Je kunt via die route ook je vragen aan de AVG functionaris sturen, nemen wij aan. Maar of je kwestie, na hoor- en wederhoor, wel opgepakt wordt, betwijfelen wij. Soms is het een kwestie van wachten tot de consequenties voorbij zijn. Toch voor de zekerheid:

•         ########## is de klachtenfunctionaris voor MET ggz.

•         Zij is bereikbaar via mail: ########## ########## ##########

•         Of telefonische via het nummer: ##########

•         De klachtenfunctionaris is te bereiken op dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht zij telefonisch niet bereikbaar zijn, dan kun je een boodschap inspreken en dan belt ze je uiterlijk binnen één week terug.

In de verwachting je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,

Met vriendelijke groet

Bijlage 3: Het Winkelverbod

Supermarkt Heerschap B.V.

Wilhelminaplein 3

6097 AT HEEL

WINKELVERBOD

AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING

17-03-2023

Betreft: Ontzegging van de toegang in onze winkel

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw ongewenst gedrag in onze winkel delen wij u hierbij mede dat wij besloten hebben u,

Dhr. met ingang van 07-03-2023 conform artikel 138 Wetboek van Strafrecht de toegang te ontzeggen

tot de besloten lokalen:

Jumbo Roel Heerschap

Hobusstraat 33 Collegeplein 11 Mollenakkerplein 3 Dorpstraat 21

6031 AV Nederweert 6001 HN Weert 6003 BN Weert 6097 AL Heel

voor een periode van 24 maanden.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop, dat overtreding van dit verbod strafrechtelijke consequenties voor u kan hebben.

De politie wordt ingeschakeld en er zal aangifte worden gedaan van huisvredebreuk.

Voorts stellen wij u hierbij volledig aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van door u gepleegde onrechtmatige handelingen.

Een kopie van dit persoonlijk aan u gerichte schrijven hebben wij doen toekomen aan de regionale politie.

Onder voorbehoud van rechten,

Namens supermarkten Heerschap B.V.

Nederlands-Individueel winkelverbod

Naar aanleiding van uw ongewenst gedrag in ons bedrijf op de genoemde datum, ontzeggen wij u de toegang voor een periode van 24 maanden. Voorts stellen wij u hierbij volledig aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van door u gepleegde onrechtmatige handelingen. Indien u gedurende deze periode onze winkel toch betreedt, dan bent u in overtreding van artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk) en kan onmiddellijk de politie worden ingeschakeld. Een afschrift van dit winkelverbod zal aan de politie worden toegezonden.

Leave a Reply